Jaka jest struktura Projektu ?

 

Rada Programowa – zespół nadzorujący efekty działań, którego zadaniem jest akceptacja rezultatów Projektu.

Komitet Sterujący (KS) -  organ kolegialny, podejmujący kluczowe decyzje dotyczące realizacji Projektu. Komitet odpowiada za jakość osiąganych rezultatów, wspiera merytorycznie realizację Projektu, jest upoważniony do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczący realizacji Projektu.

Głównymi  zadaniami Komitetu Sterującego są:

 • opiniowanie wyników prac badawczych,
 • ustalanie szczegółowych kierunków działalności badawczej i analitycznej,
 • opiniowanie realizowanych zadań,
 • opiniowanie propozycji zmian w harmonogramie,
 • opiniowanie propozycji metodologicznych w zakresie prac merytorycznych.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

 • Przewodniczący - przedstawiciel Lidera Projektu (PW);
 • członkowie: koordynatorzy Projektu z uczelni (konsorcjantów), 
 • eksperci  reprezentujący uczelnie (konsorcjantów) oraz eksperci reprezentujący organy administracji publicznej, przedsiębiorców i organizacje otoczenia biznesu.

Komitet Sterujący zbiera się nie rzadziej  niż raz w miesiącu. W spotkaniach KS uczestniczą również  (na prawach obserwatora):  Lider Merytoryczny, Kierownik Projektu, Sekretarz Komitetu Sterującego (przedstawiciel Lidera Projektu pełniący funkcję protokolanta) oraz Płatnik Projektu – Główny Specjalista ds. Rozliczeń i Płatności.

Merytoryczny Lider Projektu - naukowy opiekun i kierownik projektu,  odpowiedzialny za prawidłową realizację merytorycznych celów Projektu. Nadzoruje prace projektowe w zakresie merytorycznym.

Kierownik Projektu - reprezentuje  Lidera Projektu (PW). Do głównych obowiązków Kierownika Projektu należy, między innymi:

 • nadzór merytoryczny  nad realizacją Projektu i zakładanych w nim celów,
 • udział w przygotowaniu założeń do poszczególnych zadań badawczych i ich odbiorach,
 • współpraca z Merytorycznym Liderem Projektu w zakresie merytorycznych zmian w Projekcie.

Zespół Projektowy – zespół pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez  uczelnie należące do Konsorcjum, do realizacji Projektu  (do obsługi zadań zaplanowanych w czasie realizacji projektu, w tym dokumentów rozliczeniowych). Zadaniem Zespołu jest terminowa realizacja harmonogramu i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów.
Do Zespołu Projektowego należą Kierownik Projektu, Koordynatorzy Projektu ze wszystkich uczelni należących do Konsorcjum, Główny Specjalista ds. Rozliczeń  (przedstawiciel PW).

Stanowisko ds. rozliczeń – stanowisko to funkcjonuje u Lidera Projektu (PW). Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna, między innymi za:

 • przygotowanie oraz realizację procedur prawidłowej realizacji Projektu w zakresie finansowym i sprawozdawczym,
 • gromadzenie i przygotowanie dokumentów i informacji związanych z terminową realizacją Projektu w sferze finansowej,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia zbiorczych wniosków o płatność,
 • przygotowywanie zbiorczych raportów i sprawozdań z realizacji Projektu,
 • pozyskiwanie i gromadzenie wszelkich informacji o stanie realizacji Projektu.

Główny specjalista ds. administracyjnych – pełniący również funkcję sekretarza Komitetu Sterującego Projektu, odpowiedzialny jest, między innymi, za:

 • koordynację spraw związanych z przygotowaniem i drukiem materiałów powstających w Projekcie,
 • przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu Sterującego i spotkania koordynatorów.

Koordynatorzy Projektu w uczelniach realizujących Projekt (uczestnikach Konsorcjum) – realizują zadania merytoryczne i administracyjne.
Do zadań merytorycznych Koordynatorów należy, między innymi:

 • opiniowanie wyników prac badawczych,
 • ustalanie szczegółowych kierunków działalności badawczej i analitycznej,
 • opiniowanie realizowanych zadań,
 • opiniowanie propozycji zmian merytorycznych w harmonogramie,
 • opiniowanie przygotowywanych w ramach projektu dokumentów,
 • weryfikacja zgodności podejmowanych zadań z założeniami badawczymi określonymi w umowie zawartej z Instytucją Pośredniczącą.

Do zadań administracyjnych Koordynatorów należy, między innymi:

 • koordynacja w uczelni realizacji Projektu,
 • współpraca z członkami Konsorcjum oraz Biurem Projektu Foresight Lidera Projektu w zakresie realizacji Projektu,
 • monitoring postępu realizacji Projektu w uczelni oraz sporządzanie raportów,
 • nadzór nad realizacją budżetu Projektu w części realizowanej w uczelni;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji i jej archiwizacja.


Panele Ekspertów - zespoły ekspertów utworzone w celu opracowania poszczególnych rezultatów Projektu, w kolejnych jego etapach. Grupy ekspertów ustalono według  zakresu merytorycznego prac  i określonych obszarów badawczych/tematów tj.:
1. strategiczne kierunki kształcenia,
2. model absolwenta,
3. model uczelni,
4. budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym.

Do każdej grupy/obszaru badawczego przydzieleni są:  moderator, lider i sekretarz. Do zadań realizowanych przez panele eksperckie należą, m.inn.:

 • przeprowadzenie analiz PEST i SWOT,
 • identyfikacja najważniejszych czynników zewnętrznych definiujących ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza z punktu widzenia czterech  tematów/grup,
 • identyfikacja kluczowych czynników mających wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza (dane do SWOT tematycznego),
 • sformułowanie priorytetowych zagadnień i hipotez dotyczących przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu,
 • sformułowanie tez do badania Delphi,
 • analiza cross-impact i budowa scenariuszy szczegółowych (w czterech tematach),
 • przedstawienie rekomendacje w czterech tematach.

 

Panele Top – Ekspertów Top eksperci  to osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie merytorycznych opracowań będących rezultatami projektu i ich jakość naukową. Panele top-ekspertów mają za zadanie, m.inn.:

 • zidentyfikować kluczowe czynniki rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza na poziomie ogólnym – przygotowując dane do SWOT (ogólnego),
 • dokonać  wstępnej identyfikacji podstawowych osi, wg których budowane  będą scenariusze zintegrowane,
 • wykonać wstępną ocenę tez do badania Delphi,
 • uczestniczyć w pilotażu badania Delphi,
 • budować scenariusze zintegrowane określające przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza,
 • przygotować rekomendacje dla wdrażania pożądanych scenariuszy zintegrowanych.

Grupa Wsparcia -  zespół studentów, asystentów i doktorantów uczelni mazowieckich - wybrany w ramach akcji rekrutacyjnej przeprowadzonej na terenie uczelni należących do Konsorcjum. Koordynacją i merytorycznym wsparciem działań Grupy zajmować się będzie Promotor Grupy Wsparcia.

Głównymi celami działalności Grupy są:

 • zaangażowanie studentów i młodych naukowców w Projekt,
 • prowadzenie prace badawczych i analitycznych,
 • udział w prezentacjach seminaryjnych i konferencyjnych projektowych,
 • popularyzacja wyników  Projektu,
 • popularyzacja ogólnej idei foresight,
 • ustanowienie sieci współpracy między członkami Grupy z różnych uczelni, którzy w przyszłości mogą wspólnie realizować podobne projekty.

Członkowie Grupy będą mieli możliwość uczestnictwa w konkursie na najlepszą pracę pisemną z zakresu tematyki Projektu i idei foresight. Dodatkowo uczestnicy najbardziej zaangażowani w prace Projektu będę mieli możliwość przedstawienia alternatywnego scenariusza zmian modelu funkcjonowania uczelni i kształcenia dla Gospodarki Opartej na Wiedzy w perspektywie 2030 roku.