Kto realizuje projekt „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

 

W skład konsorcjum naukowego realizującego Projekt wchodzą publiczne i niepubliczne szkoły wyższe zlokalizowane na terenie Mazowsza:

 

Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca Projektu); 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych;

Szkoła Główna Handlowa;

Akademia Leona Koźmińskiego.

 

 

Politechnika Warszawska 

 

Strategiczne dziedziny kształcenia Politechniki Warszawskiej koncentrują się na kierunkach technicznych. Uczelnia rozwija również studia łączące wiedzę techniczną z innymi dziedzinami kształcenia - naukami humanistycznymi i społecznymi. 

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w latach 2008 i 2009 oraz pierwsze miejsce w kategorii "Prestiż wśród pracodawców". W rankingu Rzeczpospolitej i Wydawnictwa Perspektywy zajęła czwarte miejsce w ogólnym zestawieniu uczelni wyższych w kraju.

Realizuje projekty inwestycyjne i badawcze, m.in. Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej, projekt indywidualny – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.  

 

Politechnika Warszawska jako lider konsorcjum projektu „Akademickie Mazowsze 2030” nadzoruje realizację wszystkich działań badawczych w projekcie. Uczelnia zamierza opracować i wdrożyć kompleksowy system oceny jakości i przydatności kształcenia dla Gospodarki Opartej na Wiedzy. 

Więcej informacji o uczelni na stronie internetowej  www.pw.edu.pl

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

 

Aktualnie uczelnia prowadzi kształcenie na 23 kierunkach kształcenia w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych. 

SGGW od wielu lat utrzymuje się w rankingach uczelni polskich na pierwszej pozycji wśród uczelni rolniczych i lokuje się w pierwszej dziesiątce uczelni polskich.

SGGW realizuje rocznie kilkaset projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Badania naukowe obejmują szeroko pojętą problematykę funkcjonowania obszarów wiejskich, leśnictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, inżynierii środowiska, techniki rolniczej i leśnej, wytwarzania  i przetwarzania żywności, zdrowia ludzi i zwierząt. Wyniki prac publikowane są corocznie na łamach polskich pism naukowych oraz w renomowanych czasopismach międzynarodowych.   

 

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030”, SGGW zajmuje się analizą foresightów i prognozowaniem rozwoju szkolnictwa wyższego w obszarze nauk przyrodniczych, rolniczych i medycznych. Uczelnia zajmie się organizacją paneli ekspertów i panelu top-ekspertów w ramach Działania 6. 

Więcej informacji o uczelni na stronie internetowej  www.sggw.pl

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów o statusie uczelni państwowej. Kształcenie odbywa się na 10 wydziałach, 28 kierunkach. Na uczelni studiuje ok. 17 tysięcy studentów. 

Ważną strategią rozwoju UKSW jest współpraca zagraniczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczy w europejskich projektach Tempus (Tempus Phare Joint European Projects) oraz w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. EURETHNET. Uczelnia brała także udział w projekcie koordynowanym przez Instytut Studiów Pracy w Lyonie oraz projekcie realizowanym we współpracy z GIS Forum w Chorwacji i Uniwersytetem w Zagrzebiu. 

Do najważniejszych prac badawczych realizowanych przez uczelnię zalicza się projekt otwartej, platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy – nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 18 uczelniami z całej Polski, w tym m.in.: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo - Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowa Akademia Techniczna.   

 

W projekcie  "Akademickie Mazowsze 2030"  Uniwersytet odpowiedzialny jest za zorganizowanie trzech konferencji – otwierającej, popularyzującej oraz na zakończenie projektu. Uczelnia odpowiada również za przygotowanie kwerendy na temat istniejącej wiedzy z zakresu projektu i zorganizowanie paneli ekspertów w ramach Działania 4. 

Więcej informacji o uczelni na stronie internetowej  www.uksw.edu.pl

 

 

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

 

Kształcenie odbywa się na kierunkach: Architektura Wnętrz, Grafika, Informatyka, Kulturoznawstwo, Zarządzanie. Podstawowym założeniem strategicznym PJWSTK jest profesjonalne łączenie aspektów dydaktycznych i naukowych z powszechną informatyczną praktyką. Główna siedziba PJWSTK znajduje się Warszawie, natomiast wydziały zamiejscowe w Bytomiu i Gdańsku.

Od początku swojej działalności PJWSTK zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych rankingach uczelni wyższych. Uczelnia wielokrotnie zdobywała pierwsze miejsce w rankingach tygodników "Polityka", "Wprost", "Newsweek", „Perspektywy” oraz „Rzeczpospolitej”, zarówno w kategoriach uczelni technicznych, jak i niepublicznych.

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami w Europie oraz z wykładowcami zatrudnionymi na uniwersytetach w USA, Japonii, Australii. PJWSTK współpracuje również z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Politechniką Gdańską, Politechniką Białostocką oraz instytutami naukowymi (IPI, PAN, IPPT, PAN).

 

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030” PJWSTK jest odpowiedzialna za przygotowanie oprawy graficznej projektu oraz przygotowanie i utrzymanie strony internetowej projektu i wydawanie newslettera. PJWSTK włącza się również w tworzenie Grupy Wsparcia oraz dostarczenie narzędzi umożliwiających prowadzenie badań ankietowych. 

Więcej informacji o uczelni na stronie internetowej www.pjwstk.edu.pl

 

 

Szkoła Główna Handlowa

 

SGH jest członkiem elitarnej organizacji CEMS, które zrzesza najbardziej renomowane europejskie uczelnie ekonomiczne, a także największe koncerny międzynarodowe działające na rynkach europejskich. Jest także członkiem konsorcjum Program in International Management (PIM) uczelni ekonomicznych, które skupia obecnie ponad 45 renomowanych uczelni ekonomicznych z całego świata.

Uczelnia od lat jest liderem rankingów polskich uczelni ekonomicznych oraz zajmuje wysoką pozycję wśród szkół wyższych. W 2007 r. w rankingu dziennika Financial Times, oceniającego studia magisterskie w dziedzinie zarządzania, SGH wyprzedziła w rankingu pozostałe uczelnie z Europy Środkowej i Wschodniej.

Działalność naukowo – badawcza dotyczy m.in. przekształceń systemowych, polityki i koniunktury gospodarczej, metod pomiaru i analizy procesów gospodarczych, demograficznych i społecznych, problematyki międzynarodowej konkurencyjności Polski i innowacyjności jej gospodarki, międzynarodowych aspektów  funkcjonowania gospodarek narodowych.   

 

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030” SGH jest odpowiedzialna za realizację części zadań w ramach Działania 5 – organizację paneli ekspertów i panelu top-ekspertów, sformułowanie tez do badania Delphi oraz przygotowanie raportu ze wstępnej oceny tez z punktu widzenia budowy scenariuszy.    

Więcej informacji o uczelni na stronie internetowej  www.sgh.waw.pl 

 

 

Akademia Leona Koźmińskiego 

 

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje studia w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych oraz prawnych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia i prawo. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.  

W roku 2009 Akademia, jako jedyna uczelnia w Polsce, znalazła się w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Ponadto, nieprzerwanie od 10 lat, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” wśród polskich niepublicznych szkół wyższych. 

Jako jedyna w Polsce otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. Uczelnia posiada też akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), nadawaną najlepszym szkołom biznesu na świecie przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania w Brukseli. 

Badania naukowe uczelni są skoncentrowane wokół czterech obszarów badawczych: nauk o zarządzaniu, ekonomii, nauk społecznych i nauk prawnych.

 

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030" ALK odpowiedzialna jest za przeprowadzenie analiz PEST i SWOT w ramach Działania 3, na które składa się: organizacja paneli tematycznych, organizacja panelu top-ekspertów, przygotowanie raportu z analiz.

Więcej informacji o uczelni na stronie internetowej  www.kozminski.edu.pl