Dotychczasowe rezultaty Projektu:


1. Kwerenda na temat istniejącej wiedzy z zakresu projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza>>

2. Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie>>

3. Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą>>

4. Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza>>

5. Podrecznik metodyki foresight>>

6. Raport z badania SWOT PEST >>

7.Ekspertyza na temat powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie >> >>

8. Prognoza demograficzna Foresight Akademickie Mazowsze 2030 >> >>

9. Raport podsumowujący DELPHI >>

10. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy >>

11 Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi >>

12 Ekspertyza dla projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” PLATFORMY TECHNOLOGICZNE W POLSCE >>

13 Konsultacje społeczne w ramach projektu Akademickie Mazowsze 2030 >>

14 Analiza SWOT scenariuszy i modelu OMA >>

15 Raport Końcowy >>

 

Jakie będą rezultaty projektu „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” realizowany jest w czterech etapach (w okresie 05/2009 – 05/2012), na które składa się siedem wyszczególnionych działań.

Rezultaty prac będą stanowić rekomendację dla decydentów różnego szczebla – władz uczelni, władz samorządowych, władz administracji publicznej, w jakich kierunkach powinny rozwijać się szkoły wyższe, aby w perspektywie 2030 roku mogły stanowić wartość dodaną dla całej gospodarki.

Organizatorzy projektu zakładają przeprowadzenie szeregu badań, które pomogą w kształtowaniu polityki edukacyjnej na różnych poziomach.

Realizacja projektu pozwoli także zwiększyć współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi a otoczeniem zewnętrznym, na przykład środowiskiem biznesowym, samorządowym, etc. Efektem takiej współpracy będzie m.in. przygotowanie strategii działań szkól wyższych, określenie strategicznych kierunków kształcenia oraz pożądanego modelu absolwenta, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy.

Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram prac projektowych z wyszczególnionym opisem rezultatów osiąganych na poszczególnych etapach projektu.

 

 

Etap I Przygotowanie projektu (okres 05/2009 – 12/2009)

 

W ramach tego etapu realizowano Działanie 1 Przygotowanie projektu, które obejmowało następujące prace:

Powołanie Komitetu Sterującego;

Wybór ekspertów projektu;

Stworzenie portalu informacyjnego na temat projektu;

Przegląd wyników na temat istniejącej wiedzy z zakresu projektu;

Organizacja konferencji otwierającej projekt.

Osiągnięty rezultat: zorganizowanie prac projektowych i uruchomienie projektu.

 

 

Etap II Diagnoza sytuacji (okres 01/2010 – 01/2011)

 

W ramach tego etapu realizowano Działanie 2 Desk research (okres 01/2010 – 09/2010), które obejmowało następujące prace:

Analiza narodowych foresightów i innych dokumentów prognostycznych, pod kątem problematyki projektu;

Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek wiodących szkół wyższych na świecie;

Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Osiągnięte rezultaty: raporty z przeprowadzonych badań desk research

 

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 3 Analiza SWOT i PEST (okres 05/2010 – 01/2011), które obejmuje:

Prace paneli ekspertów;

Prace paneli top-ekspertów;

Analizę PEST dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Analizę SWOT dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Planowane rezultaty: opracowanie i wydanie raportu z analiz SWOT i PEST zawierającego wybór kluczowych czynników wpływających na rozwój szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza.

 

 

Etap III Prognozy – budowa scenariuszy (okres 01/2011 – 01/2012)

 

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 4 Budowanie ścieżek rozwoju (okres 01/2011 – 03/2011), które obejmuje prace panelu ekspertów, którego celem jest określenie ścieżek rozwoju (hipotez) przyszłości dla strategicznych obszarów kształcenia, dla funkcjonowania uczelni wyższych.

Planowany rezultat: zbudowanie scenariuszy rozwoju sytuacji w szkolnictwie wyższym Warszawy i Mazowsza przy uwzględnieniu wpływu na kluczowe obszary kształcenie oraz sposoby funkcjonowania uczelni.

 

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 5 Budowanie scenariuszy (okres 04/2011 – 09/2011), które obejmuje:

Prace paneli ekspertów;

Prace paneli top-ekspertów;

Opracowanie 5-6 konkretnych scenariuszy rozwoju sytuacji oraz reakcji szkół wyższych na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, reakcji pod względem dziedzin kształcenia oraz funkcjonowania szkół;

Zorganizowanie I rundy badania Delphi;

Wybór 3 scenariuszy o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia;

Zorganizowanie II rundy badania Delphi;

Przeprowadzenie analizy krzyżowej wpływów.

Planowany rezultat: przygotowanie 3 scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza do roku 2030.

 

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 6 Konsultacje scenariuszy (okres 10/2011 – 01/2012), które obejmuje:

Konsultacje społeczne wyników – konsultacje ze środowiskiem biznesowym, samorządowym, studenckim;

Weryfikację wyników po konsultacjach;

Prace paneli eksperckich;

Prace panelu top-ekspertów;

Przeprowadzenie badania Omnibus.

Planowany rezultat: ostateczne opracowani 3 scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza do 2030 roku.

 

Etap IV Rozpowszechnienie wyników projektu (okres 02/2012 – 05/2012)

 

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 7 Rozpowszechnienie wyników projektu (okres 02/2012 – 05/2012), które obejmuje:

Opracowanie raportu z prac przeprowadzonych w ramach projektu;

Opracowanie raportu merytorycznego z projektu;

Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt;

Zakończenie i rozliczenie projektu.

Planowane rezultaty projektu: przygotowanie i publikacja raportu opisującego wyniki projektu, upublicznienie scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i uczelni Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku.