Czym jest „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

 

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie. 

Program realizowany jest z wykorzystaniem metod foresight obejmujących m.in. analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian polskiej gospodarki w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy do 2030 roku*.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Uzyskane wyniki poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

 

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest przez konsorcjum naukowe złożone z sześciu szkół wyższych specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy: nauki inżynieryjno-techniczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, społeczne, humanistyczne.
W skład konsorcjum wchodzą:

  • Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca projektu);
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych;
  • Szkoła Główna Handlowa;
  • Akademia Leona Koźmińskiego.

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest od maja 2009 roku, planowany termin zakończenia to maj 2012. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

* Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW), według OECD i Banku Światowego, to forma gospodarki, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. GOW wymaga ciągłego dopływu odpowiednio wykształconych ludzi. Koncentracja na właściwych dziedzinach i sposobach kształcenia pozwoli uczelniom Warszawy i Mazowsza przyspieszyć proces budowy GOW dla województwa mazowieckiego.