Kto jest interesariuszem projektu „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

 

 

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” obejmuje następujące grupy interesariuszy: 

 

  • przedstawiciele środowiska akademickiego (szkoły wyższe i ośrodki akademickie Warszawy i Mazowsza);
  • przedstawiciele władz administracji publicznej (instytucje i ministerstwa określające politykę rozwoju edukacji wyższej Warszawy i Mazowsza);
  • przedstawiciele władz samorządowych (instytucje i urzędy odpowiedzialne za rozwój edukacji w regionie);
  • studenci i młodzi pracownicy naukowi (przedstawiciele szkół wyższych realizujących Projekt);
  • przedstawiciele biznesu (pracodawcy, przedstawiciele instytucji biznesowych, przedstawiciele firm).

 

Udział przedstawicieli tych środowisk wynika bezpośrednio z planowanych rezultatów Projektu – opracowanie scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku. 

Wyniki Projektu będą przydatne dla wymienionych grup w następujących zakresach:

 

  • Przedstawiciele środowiska akademickiego – możliwość wykorzystania rezultatów Projektu w opracowywaniu koncepcji pożądanych kierunków kształcenia i rozwoju własnego regionu;

 

  • Przedstawiciele władz administracji publicznej – możliwość wykorzystania np. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyników Projektu do tworzenia listy preferowanych dziedzin kształcenia, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkolnictwa wyższego;

 

  • Przedstawiciele władz samorządowych – możliwość wykorzystania wyników Projektu do prac związanych z aktualizacją dokumentów strategicznych, w tym dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego na terenie województwa mazowieckiego oraz powiązań tego szkolnictwa ze szkołami podstawowymi i średnimi;\

 

  • Studenci i młodzi pracownicy naukowi – możliwość dokonywania bardziej trafnych wyborów edukacyjnych, dzięki znajomości trendów w szkolnictwie wyższym, prognozowanych zmian gospodarczych i społecznych; większa wiedza na temat rynku pracy przyszłości i oczekiwań pracodawców;

 

  • Przedstawiciele biznesu – możliwość wykorzystania prognoz rozwoju regionu w budowaniu strategii własnych przedsiębiorstw; dostęp do większej liczby absolwentów szkół wyższych o kwalifikacjach odpowiadających wyzwaniom przyszłej gospodarki i potrzebom rynku pracy przyszłości.

 

Przedstawiciele tych środowisk od samego początku zaangażowani są w poszczególne etapy Projektu. Zasiadają m.in. w Komitecie Sterującym oraz w gronie ekspertów projektu. Dodatkowo dużo większa grupa przedstawicieli zostanie zaproszona do konsultacji społecznych uzyskanych wyników prac.