Jakie są cele projektu „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

 

Zadaniem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” jest opracowanie strategii najbardziej obiecujących kierunków kształcenia, badań naukowych i polityki regionalnej, spójnych z prognozowanym rozwojem regionu do 2030 roku.

 

Stąd głównym celem projektu jest określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza.

W zakresie szkolnictwa wyższego projekt zakłada zatem:

  • określenie strategicznych dziedzin kształcenia na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy w czterech obszarach nauki: technika, nauki społeczne, biologia, nauki humanistyczne;
  • określenie modelu ewolucji i działania szkół wyższych różnych typów w kierunku organizacji kształcącej efektywnie na potrzeby gospodarki;
  • identyfikacja uwarunkowań społecznych i gospodarczych niezbędnych do skutecznego wdrożenia projektu w życie;
  • wytypowanie kluczowych ścieżek postępowania ułatwiających współpracę między szkołami wyższymi i sferą gospodarczą w fazie wdrożenia;
  • określenie ścieżek skutecznego wdrażania projektu poprzez budowę powiązań miedzy szkolnictwem podstawowym i średnim a szkolnictwem wyższym w regionie.

 

W zakresie gospodarczego i społecznego rozwoju regionu projekt zakłada:

  • dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy;
  • wzrost zasobu kadr nowoczesnej gospodarki związanych ze strategicznymi kierunkami kształcenia;
  • ukierunkowanie preferencyjnej polityki samorządu dla działań w zakresie kształcenia;
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających na Mazowszu w oparciu o innowacje poprzez zapewnienie właściwych zasobów kadrowych. 

 

Uczestnicy projektu zakładają, że potencjał naukowy i szkolnictwa wyższego na Mazowszu sprawią, iż osiągnięte rezultaty będą miały charakter ogólnopolski i będą możliwe do wykorzystania przez uczelnie zlokalizowane w innych ośrodkach akademickich w kraju.