„Aby dokonać radykalnego postępu, nie wystarczy "polerować” aktualny system edukacji wyższej, trzeba wybiec myślą w przyszłość”   2012-05-28
Rozmowa z prof. Janiną Jóźwiak, Lider Merytoryczną projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
więcej
„Wyniki projektu będą powszechnie udostępniane wszystkim, którzy będą chcieli z nich korzystać”  2012-05-28
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
więcej
„Zjawisko dwubiegunowości już teraz zachodzi na polskich uczelniach”  2012-05-27
Rozmowa z prof. Tomaszem Szapiro, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, nowo wybranym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
więcej
„Realizacja pozytywnej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego zależy przede wszystkich od determinacji i otwartości środowiska naukowego”  2012-05-17
Rozmowa z dr Tomaszem Perkowskim, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, Wiceprezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
więcej
„Taki scenariusz rozwoju szkolnictwa wyższego to ostrzeżenie, przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian”  2012-05-17
Rozmowa z prof. Włodzimierzem Okrasą, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opracowania przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, pracownikiem naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
więcej
„Scenariusz przygotowany przez młodych ludzi jest ich listą życzeń w stosunku do obecnego i przyszłego systemu edukacji wyższej”  2012-05-17
Rozmowa z Dominiką Brodowicz, promotorem Grupy Wsparcia, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030.
więcej
„Transferu wiedzy z uczelni wyższej do gospodarki właściwie nie ma”  2012-04-13
Rozmowa z Marcinem Zarzeckim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, na temat badania – „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”.
więcej
„Demografia, system finansowania i decyzje polityczne to główne czynniki kształtujące rozwój uczelni wyższych w Polsce”  2012-03-21
Rozmowa z dr Jerzym Pawłem Nowackim, Rektorem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie, członkiem Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Absolwentom brakuje samodzielności, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów”   2012-03-05
Rozmowa z dr Barbarą Minkiewicz, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na temat badania – „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni Mazowsza wchodzących na rynek pracy”.
więcej
„Dyplom uczelni wyższej nie jest przepustką na rynek pracy”  2012-01-30
Rozmowa z dr Małgorzatą Starczewską – Krzysztoszek, główną ekonomistką Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Możemy skutecznie kształcić zagranicznych studentów”  2012-01-11
Rozmowa z prof. Witoldem Bieleckim, Rektorem Akademii Leona Koźmińskiego, członkiem Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Powstanie uczelni międzynarodowej ułatwi rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy”  2011-12-19
Rozmowa z prof. dr hab. Akademii Leona Koźmińskiego Robertem Rządcą, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Model uczelni”.
więcej
„Trzy grupy kierunków nauczania na uczelniach wyższych można uznać za strategiczne dla rozwoju całej gospodarki”  2011-12-06
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Strategiczne kierunki kształcenia”, współpracownikiem naukowym Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
więcej
„Gospodarka Oparta na Wiedzy nie powstanie w Polsce, jeżeli nie zwiększymy finansowania nauki i nie odważymy się na reformy w szkolnictwie wyższym”  2011-11-27
Rozmowa z prof. Krzysztofem Dołowym, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Model absolwenta”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
więcej
„Aspiracje edukacyjne młodzieży spadają”  2011-11-03
Rozmowa z dr Barbarą Post, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Nie chcemy żeby wyniki projektu trafiły na półkę”  2011-10-25
Rozmowa z Katarzyną Modrzejewską, koordynatorem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na Politechnice Warszawskiej.
więcej
W badaniu Delphi posługujemy się wiedzą „najmądrzejszych” w danej dziedzinie  2011-10-14
Rozmowa z Anna Karasińską, przedstawicielką Instytut Homo Homini, realizującego badanie Delphi dla projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Zależy nam na szerokich konsultacjach społecznych projektu   2011-09-05
Rozmowa z dr Markiem Troszyńskim, koordynatorem prac badawczych związanych z konsultacjami społecznymi rezultatów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Generalna zasada finansowania edukacji wyższej jest taka, żeby starczyło mniej więcej wszystkim na wegetację  2011-08-25
Rozmowa z prof. Sławomirem Podlaskim, top-ekspertem projektu Akademickie Mazowsze 2030, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
więcej
Uczelnie wyższe muszą przygotować kadry do współpracy z zagranicznymi studentami  2011-07-22
Rozmowa z prof. Dorotą Dobija, ekspertem projektu Akademickie Mazowsze 2030, pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego.
więcej
"To cechy osobowościowe promują lub nie absolwenta"  2011-07-20
Rozmowa z dr Rafałem Stefańskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na temat wyników debaty „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”*.
więcej
"Wszystkie poziomy edukacji grają na osobnej scenie"  2011-07-12
Wyniki Ekspertyzy na temat powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym.Rozmowa z dr Barbarą Post, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
więcej
„W rozszerzeniu oferty edukacyjnej skierowanej do osób w wieku powyżej 30 lat, widzę szansę dla szkół wyższych w przeciwdziałaniu skutkom niżu demograficznego”  2011-06-03
Rozmowa z prof. Ireną E. Kotowską, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej.
więcej
„Badanie Delphi stosuje się tam, gdzie mamy do czynienia z dosyć dalekim horyzontem zdarzeń.”  2011-05-11
Rozmowa z dr Jackiem Kucińskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, członkiem Komitetu Sterującego.
więcej
„Znaczące firmy w danych dziedzinach gospodarki powinny wchodzić do gremiów kształtujących programy studiów.”   2011-02-22
Rozmowa z prof. dr hab. Urszulą Sztanderską, top-ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej
„Główną wartością rynkową absolwentów w dalszym ciągu będzie umiejętność myślenia.”  2011-01-15
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, współpracownikiem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Liderem Panelu Strategiczne Kierunki Kształcenia
więcej
"Wyniki projektu zwiększą wiedzę samorządów w zakresie kształtowania właściwych kierunków rozwoju edukacji w regionie."  2010-12-15
Rozmowa z Michałem Olszewskim, Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich, Urzędu Miasta st. Warszawy, członkiem Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Mam nadzieję, że dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu, inne regiony Polski same zainteresują się wnioskami z naszych przemyśleń.”   2010-11-15
Rozmowa z prof. dr hab. Janiną Jóźwiak, lider merytoryczną projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, ekspertem Szkoły Głównej Handlowej.
więcej
„Chcemy wskazać decydentom różnego szczebla, w jakim kierunku powinny rozwijać się uczelnie wyższe.”   2010-10-15
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
więcej