luty 2010 2010-03-07
umowa o przekazaniu praw autorskich;

 

Niezwykle istotnym działaniem było podpisanie umowy o przekazywaniu praw autorskich (umowa dotyczy efektów prac projektowych) pomiędzy uczelniami wchodzącymi w skład Konsorcjum projektowego. Umowa taka pozwoli na bezproblemowe dzielenie się efektami prac badawczych, w tym na przekazywanie przygotowanych na zlecenie każdego z Konsorcjantów ekspertyz i opracowań.

Uruchomiono pierwszą, startową wersję portalu internetowego dla projektu www.akademickiemazowsze.pl.

Rozpoczęto także prace związane z uruchomieniem kolejnych badań źródłowych [Działanie 2: desk research]

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Analiza narodowych foresightów i innych dokumentów prognostycznych pod kątem problematyki projektu „Akademickie Mazowsze 2030”
  • Politechnika Warszawska: Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie.
  • Szkoła Główna Handlowa: Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Przygotowano propozycję przeprowadzenia dodatkowego badania pn. Kapitał intelektualny uczelni mazowieckich. Propozycja badania wynika z potrzeby realizacji komponentu badawczego SWOT i dookreśleniu potencjału kadr uczelni mazowieckich w kształtowaniu podaży kadr dla gospodarki opartej na wiedzy. Sam kapitał intelektualny oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z otoczeniem i umiejętności, które dają organizacji przewagę konkurencyjną na rynku. 


powrót