styczeń 2010 2010-02-04
warsztaty projektowe

 

26 stycznia 2010 roku, w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyły się warsztaty będące kontynuacją działań popularyzujących Projekt.   

Uczestników warsztatów powitał JM Rektor Ryszard Rumianek. 

Profesor Tadeusz Klimski podsumował dotychczasowe działania projektowe oraz przedstawił plan spotkania. 

Przedstawiono 3 prezentacje:

 

  • Profesor Janina Jóźwiak – Merytoryczny Lider Projektu „Akademickie Mazowsze 2030” - przedstawiła cele, metody i strukturę Projektu. Wystąpienie ukazywało Projekt przez pryzmat jego odbiorców, precyzując, dla kogo przedsięwzięcie jest ważne, kto osiągnie największe korzyści z jego realizacji i jak w praktyce zostaną zrealizowane cele Projektu.
  • Aleksander Żołnierski - Kierownik Projektu „Akademickie Mazowsze 2030” - przedstawił cele Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na budowę Gospodarki Opartej na Wiedzy, rozwój  innowacyjności i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wyniki badań dot. innowacyjności w Polsce na tle innych krajów europejskich. 
  • Marcin Budzewski – przedstawiciel GHK Consulting Ltd. -  zaprezentował wyniki kwerendy na temat wiedzy z zakresu Projektu – informacje dotyczące bezpośrednio projektu, jak również innych badań na temat rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie oraz informacje o innych projektach foresightowych realizowanych w Polsce. 

 

Zagadnienia poruszone w wystąpieniach wywołały dyskusję tak na temat samego Projektu, możliwości zastosowań jego efektów, metodologii prac, jak również na temat przyszłości mazowieckich uczelni w kontekście zmian społecznych i demograficznych. 


 


powrót