wydarzenia 1 2010-03-05
wrzesień 2009 - styczeń 2010

wrzesień 2009


 

  • Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza  „Akademickie Mazowsze 2030” .

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Budżet Projektu wynosi 5.466.384,20 PLN.

 

Celem Projektu jest określenie wizji przyszłych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji mazowieckich szkół wyższych, w perspektywie 2030 roku. Wizja ta posłuży konstrukcji nowych programów kształcenia i programów badawczych. Stanowić będzie także fundament ewolucji uczelni w kierunku lepszego dostosowania do potrzeb Gospodarki Opartej na Wiedzy. Ważną cechą projektu jest to, iż łączy on w działaniu warszawskie uczelnie publiczne

i niepubliczne.

 

październik 2009


 

  • Podpisanie umów dwustronnych między Politechniką Warszawską – liderem Projektu a pozostałymi uczestnikami Konsorcjum realizującego Projekt:

 

o          Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego

o          Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

o          Polsko – Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych

o          Szkołą Główną Handlową

o          Akademią Leona Koźmińskiego.

 

  • 31 października 2009 odbyła się, na Politechnice Warszawskiej, uroczysta inauguracja projektu. Gośćmi JM Rektora Włodzimierza Kurnika byli m.in. rektorzy innych uczelni warszawskich zainteresowani wynikami projekt; Pan Olaf Gajl - Dyrektor Ośrodka OPI; Pan Jerzy Nowak - opiekun projektu w OPI; koordynatorzy i zespoły projektowe z uczelni partnerskich oraz przedstawiciele mediów.

 

 

grudzień 2009

 

 

  • 17 grudnia 2009 dobyła się, w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, Konferencja otwierająca Projekt.

 

Konferencję poprowadził Mariusz Wielec - Zastępca Kanclerza ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, który zaprezentował metodologię, harmonogram prac oraz strukturę organizacyjną projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

 

Konferencja była okazją do przedstawienia dotychczasowych doświadczeń związanych z projektami typu foresight. Zaproszeni goście wysłuchali:

 

  • dr Jacka Kucińskiego, przedstawiciela Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - prezentacji „Projekty foresight w Polsce. Idee, cele i metody” dotyczącej metody i technik foresight’u oraz przybliżającej przeprowadzone tą metodą polskie projekty  regionalne i branżowe. 

 

  • dr Krzysztofa B. Matusiaka z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentującego Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – prezentacji „Przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki – wyniki prac foresightowych” dotyczącej m.in. uwarunkowań dla rozwoju kadr i systemu prognozowania rynku pracy oraz współpracy między szkołami wyższymi a biznesem.

 

 Tematyka projektowa oraz wystąpienia prelegentów wywołały ożywioną dyskusję panelową, dowód dużego zainteresowania celami i efektami projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

 

 

styczeń 2010

 

 

  • 26 stycznia 2010 roku, w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyły się warsztaty będące kontynuacją działań popularyzujących Projekt.  

 

Uczestników warsztatów powitał JM Rektor Ryszard Rumianek.

Profesor Tadeusz Klimski podsumował dotychczasowe działania projektowe oraz przedstawił plan spotkania.

 

Przedstawiono 3 prezentacje:

 

  • Profesor Janina Jóźwiak – Merytoryczny Lider Projektu „Akademickie Mazowsze 2030” - przedstawiła cele, metody i strukturę Projektu. Wystąpienie ukazywało Projekt przez pryzmat jego odbiorców, precyzując, dla kogo przedsięwzięcie jest ważne, kto osiągnie największe korzyści z jego realizacji i jak w praktyce zostaną zrealizowane cele Projektu.

 

  • Aleksander Żołnierski - Kierownik Projektu „Akademickie Mazowsze 2030” - przedstawił cele Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na budowę Gospodarki Opartej na Wiedzy, rozwój  innowacyjności i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wyniki badań dot. innowacyjności w Polsce na tle innych krajów europejskich.

 

  • Marcin Budzewski – przedstawiciel GHK Consulting Ltd. -  zaprezentował wyniki kwerendy na temat wiedzy z zakresu Projektu – informacje dotyczące bezpośrednio projektu, jak również innych badań na temat rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie oraz informacje o innych projektach foresightowych realizowanych w Polsce.

 

 

Zagadnienia poruszone w wystąpieniach wywołały dyskusję tak na temat samego Projektu, możliwości zastosowań jego efektów, metodologii prac, jak również na temat przyszłości mazowieckich uczelni w kontekście zmian społecznych i demograficznych.

 

 

 


powrót