Spotkanie Komitetu Sterującego 2012-04-18
11 kwietnia 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Głównym tematem spotkania były wyniki analizy SWOT zrealizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego. Analiza przeprowadzona została dla sytuacji szkolnictwa wyższego w 2030 roku opisanej w trzech zintegrowanych scenariuszach przygotowanych przez ekspertów projektu.

 

- Jej celem było m.in. określenie mocnych i słabych stron sytuacji edukacji wyższej
w 2030 roku opisanej w scenariuszach oraz określenie prawdopodobieństwa realizacji każdego z nich
– mówi Daria Kubiak, koordynator projektu, Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Dodatkowo twórcy analizy zajęli się odpowiedzią na pytanie dotyczące szans na powstanie Otwartego Modelu Aktywnego (OMA), gdyby zrealizowały się poszczególne scenariusze.

 

OMA to wypracowany w ramach projektu pożądany model systemu edukacji wyższej, który charakteryzuje się różnorodnością, otwartością, jakością oraz spójnością. Jego główne cechy wyglądają następująco:
* zróżnicowane uczelnie świadczą usługi w zakresie studiów I, II i III stopnia oraz w zakresie Life Long Learning (LLL) oferując indywidualizację ścieżek edukacyjnych przy gwarancji wysokiej jakości edukacji;
* uczelnie monitorują potrzeby otoczenia (rynek pracy) i poziom kształcenia na poziomach niższych w celu zachowania elastyczności;
* współpraca między wydziałami, uczelniami na poziomie krajowym i międzynarodowym jest powszechna;
* uczelnie są wielokulturowe i wielonarodowe (kadra, studenci);
* uczelnie działające zgodnie z filozofią modelu OMA ściśle wiążą działalność badawczą z dydaktyczną;
* źródła dochodów uczelni są zdywersyfikowane.

Główne wnioski z przeprowadzonej analizy to m.in. wysokie prawdopodobieństwo realizacji najbardziej pesymistycznego scenariusza – pt. „System utraconych szans (Światła odbitego)”. Autorzy analizy uznali jednak, że prawdopodobna jest także realizacja kilku elementów scenariusza neutralnego, pt. „Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny)”. Jako prawdopodobne określili m.in.: istnienie dwóch biegunów społeczności akademickiej – elity na poziomie międzynarodowym i pozostałych reprezentujących raczej akademickie peryferia, starzenie się ludności i brak imigracji, który dotknie głównie słabe uczelnie, wycofywanie się państwa z roli fundacyjnej i organizacyjnej.

 

Jako najbardziej sprzyjający realizacji Otwartego Modelu Aktywnego uznano scenariusz pt. „System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej)”. W opinii ekspertów projektu to najbardziej optymistyczny opis rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku. Niestety, według wyników przeprowadzonej analizy, najmniej prawdopodobny w zaistnieniu. 

 

W dyskusji podsumowującej spotkanie zwrócono uwagę na konieczność rekomendacji rozwiązań, które mogłyby zapobiec realizacji negatywnych scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego. – Jeżeli mamy realne przesłanki, że sytuacja w szkolnictwie wyższym może podążyć w niepożądanych kierunkach, musimy przygotować pakiet wskazówek i rozwiązań, które pozwolą uniknąć takiego biegu wydarzeń. Jeżeli wiemy, że możemy znaleźć się na peryferiach edukacyjnych Europy, to powiedzmy co zrobić, żeby tak się nie stało – powiedziała przedstawicielka biznesu.

 

- Tego typu rekomendacje zamieszczone będą w raporcie końcowym z projektu. Poza przedstawieniem alternatywnych scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego umieścimy także opis działań, które mogą sprzyjać realizacji pozytywnych wizji rozwoju edukacji wyższej w Polsce lub zapobiegać tym negatywnym – powiedziała Daria Kubiak, koordynator projektu.

 

Dokładny raport z analizy SWOT zamieszczony zostanie na stronie www projektu.


powrót