Badania fokusowe – Interesariusze projektu zaopiniowali jego wstępne wyniki 2012-03-21
Przedstawiciele administracji, biznesu, środowisk akademickich, studenci oraz licealiści wzięli udział w trzydniowych badaniach fokusowych prowadzonych w ramach konsultacji społecznych wyników projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Głównym celem badań było poznanie opinii ta temat scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza do 2030 roku, wypracowanych w ramach projektu.

 

Interesowało nas zdanie przedstawicieli poszczególnych grup Interesariuszy projektu. Chcieliśmy dowiedzieć się, co z punktu widzenia przedsiębiorcy, pracownika administracji lub studenta jest najistotniejsze w tych scenariuszach – powiedział dr Marek Troszyński, koordynator konsultacji społecznych projektu.

 

Uczestnicy pracowali w dwunastu oddzielnych, homogenicznych grupach (akademicy, przedsiębiorcy, administracja, studenci, licealiści). Każda grupa zapoznała się wcześniej ze scenariuszami wypracowanymi w ramach projektu.

 

Na początku prac prowadzący poszczególne fokusy przedstawiali krótko projekt i jego główne założenia. Następnie uczestnicy opracowywali profil idealnego absolwenta studiów wyższych pod kątem cech, które są szczególnie potrzebne na rynku pracy.

 

Głównym punktem badań fokusowych była jednak prezentacja scenariuszy. – Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią na temat dotychczasowych wyników prac ekspertów projektu ”Akademickie Mazowsze 2030”. Chcemy dowiedzieć się, z którymi stwierdzeniami zawartymi w scenariuszach zgadzacie się Państwo, a które uważacie za mało realne. Mamy nadzieję, że poznamy ten najbardziej prawdopodobny Państwa zdaniem scenariusz – mówili moderatorzy prowadzący fokusy.

 

Opinie poszczególnych grup Interesariuszy różniły się od siebie. – Choć prawie wszystkie grupy uznały scenariusz drugi „Dwubiegunowy system edukacji. (Bipolarny)” jako najbardziej realistyczny, to różna była m.in. ocena warunków spełniania się poszczególnych scenariuszy – wyjaśnił dr Troszyński. W scenariuszu tym dwubiegunowość polega m.in. na zróżnicowaniu uczelni, zespołów i naukowców na elity vs edukacyjny skansen. Z jednej strony istnieją uczelnie, które stanowią elitę na poziomie międzynarodowym. Jednak dominującym modelem jest „uczelnia chaotyczna”, reagująca na przypadkowe bodźce otoczenia,
o relatywnie niskiej jakości kształcenia.

 

I tak na przykład, przedsiębiorcy liczą na osiągnięcie stanu szkolnictwa wyższego w Polsce opisanego w trzecim, najbardziej ich zdaniem optymistycznym scenariuszu –„System konkurencyjno-otwarty. (Czerwonej Królowej)”. Uważają jednak, że jest on możliwy do zrealizowania tylko w przypadku, gdy najpierw będzie miał miejsce scenariusz drugi. Dla przedstawicieli działów HR scenariusz drugi jest właśnie w trakcie realizacji, a środowiska akademickie i biznesowe dążą ich zdaniem do scenariusza trzeciego.

 

Tłem do spełnienia się scenariusza trzeciego jest przede wszystkim awans cywilizacyjny Polski w wyniku odwagi modernizacyjnej przedstawicieli systemu społecznego i politycznego. Nie bez znaczenie jest także zwiększenie nakładów finansowych na badania i rozwój oraz stabilny wzrost nakładów na edukację wyższą i zróżnicowanie podziału środków – najlepsi dostają więcej. W takich warunkach polskie szkolnictwo wyższe i nauka stają się konkurencyjne w skali międzynarodowej. Na bazie największych uczelni warszawskich powstaje Uniwersytet Centralnej Europy oferujący wysoką jakość kształcenia.

Badania fokusowe odbyły się w dniach 13 – 15 lutego 2012 roku w Norstat Millennium House w Warszawie. Prowadzone były przez zespół projektowy pod przewodnictwem dr Marka Troszyńskiego. Czas trwania prac poszczególnych grup fokusowych wynosił ok. 90 minut.

 

Badania fokusowe to jeden z czterech komponentów konsultacji społecznych odbywających się w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Na pozostałe komponenty składają się: badania OMNIBUS prowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków, konsultacje na platformie online oraz panele konsultacyjne.

 

Szczegółowy raport ze wszystkich komponentów zamieszczony zostanie na stronie www projektu.
Więcej informacji na temat konsultacji społecznych znajduje się w wywiadzie z dr Markiem Troszyńskim, zamieszczonym na stronie www projektu.


powrót