Za nami dwa panele konsultacyjne 2012-03-21
Podczas dwudniowych prac uczestnicy paneli opracowywali wspólne stanowisko na temat scenariuszy przygotowanych w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

- Po badaniach w homogenicznych grupach fokusowych, zorganizowaliśmy panele, których uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich grup Interesariuszy projektu. W ramach jednego panelu pracowali ze sobą przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska akademickiego, administracji rządowej, samorządowej, studenci i licealiści – mówi Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu, Politechnika Warszawska.

 

W ramach jednego panelu pracowało ok. 30 osób. Dodatkowo w dyskusjach uczestniczyli obserwatorzy – osoby zainteresowane tematyką projektu.

 

Uczestnicy proszeni byli m.in. o wyobrażenie sobie roku 2030 i zastanowienie się nad tym, jak wyglądać będą uczelnie wyższe, które kierunki kształcenia będę najbardziej potrzebne, itp. Najwięcej dyskusji toczyło się jednak wokół tematów związanych z finansowaniem szkolnictwa wyższego, sytuacją absolwentów na rynku pracy. Studenci i licealiści bronili bezpłatnego dostępu do studiów wyższych twierdząc, że nawet za studia zaoczne uczelnie nie powinny pobierać opłat. Opinie takie weryfikowali m.in. przedstawiciele biznesu podkreślając, że niepłacenia za studia jest kategorią społeczną a nie ekonomiczną. Za studia na uczelniach publicznych płacą wszyscy pracujący i płacący podatki Polacy.

 

Większość dyskutujących zgodziła się jednak ze stwierdzeniem, że nakłady na edukację i naukę są w Polsce niewystarczające. Jedna z uczestniczek reprezentująca środowisko studenckie zaznaczyła – Edukacja jest wydatkiem inwestycyjnym a nie konsumpcyjnym. Nie można również oczekiwać, że koszty poniesione na przykład na szkolnictwo wyższe zwrócą się już po kilku latach.

 

Nie mniej ciekawe były tematy z zakresu uczelnia – absolwent – rynek pracy. Niektórzy przedstawiciele środowiska akademickiego ostrzegali przed traktowaniem szkół wyższych jak fabryk produkujących pracowników. – Rolą uczelni jest coś więcej niż tylko dostarczanie pracodawcom super fachowców. To także kształtowanie pewnych postaw życiowych, rozwój intelektualny, poszerzanie horyzontów myślenia i zwiększenie zainteresowania światem, życiem społecznym, itp. – powiedział pracownik naukowy jednej z warszawskich uczelni wyższych.

 

Opiniując scenariusze uczestnicy paneli mówili m.in. o konieczności traktowania szkolnictwa wyższego jako elementu całego systemu edukacji, zależnego od wcześniejszych szczebli, i zwróceniu uwagi na brak uwzględnienia nauk humanistycznych i sztuki oraz zbyt dużej wielowymiarowości opisywanych w scenariuszach tematów.

 

Najlepiej odebrany został scenariusz drugi - „Dwubiegunowy system edukacji. (Bipolarny)” ze względu na odpowiednie „wyważenie” tematów oraz scenariusz Grupy Wsparcia ze względu na profile różnych typów studentów i opis ich udziału na rynku pracy.

 

Moderatorem paneli była dr Katarzyna Iwińska.

 

Wyniki paneli konsultacyjny uwzględnione zostaną w ostatecznych, zintegrowanych scenariuszach – wynikach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Panele konsultacyjne odbyły się w dniach 20 – 21 lutego 2012 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzone były przez zespół projektowy pod przewodnictwem dr Marka Troszyńskiego. Czas trwania prac każdego z paneli wynosił ok. 4 godzin.

 

Panele konsultacyjne to jeden z czterech komponentów konsultacji społecznych odbywających się
w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Na pozostałe komponenty składają się: badania OMNIBUS prowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków, konsultacje na platformie online oraz badania fokusowe.

 

Szczegółowy raport ze wszystkich komponentów zamieszczony zostanie na stronie www projektu.
Więcej informacji na temat konsultacji społecznych znajduje się w wywiadzie z dr Markiem Troszyńskim, zamieszczonym na stronie www projektu.


powrót