Spotkanie Komitetu Sterującego 2012-02-24
26 stycznia 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Uczestnikom przedstawione zostały wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu – „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni Mazowsza wchodzących na rynek pracy”.

 

Celem diagnozy było zbadanie oczekiwań rynku pracy w zakresie kierunków kształcenia i modelu absolwenta uczelni oraz określenie popytu na kompetencje i kwalifikacje.

 

W badaniu zastosowano kilka metod badawczych:
* Desk research – analiza dokumentów i identyfikacja badań już prowadzonych w tej tematyce;
* Badanie jakościowe pracodawców – 45 wywiadów indywidualnych wśród pracodawców Mazowsza;
* Badanie ilościowe pracodawców – badanie przeprowadzone na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie pracodawców, w tym mazowieckich;
* Badanie ilościowe biur karier uczelni Mazowsza – indywidualny wywiad kwestionariuszowy z kierownikami biur karier.

 

Badani pracodawcy reprezentowali małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prywatne i publiczne z następujących branż: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo (produkcja żywności), działalność finansowa i ubezpieczeniowa, handel hurtowy i detaliczny, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna.  

 

Dla przykładu, główne wnioski z badań ilościowych wśród pracodawców wyglądają następująco:
* Struktura kierunkowa kształcenia odbiega od struktury oczekiwanej przez pracodawców. Występuje duże i rosnące zapotrzebowanie na absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych, a kształci się na nich nadal stosunkowo niewielki odsetek młodzieży;
* Oczekiwane przez pracodawców kompetencje znacznie odbiegają od kompetencji posiadanych przez absolwentów. Zdaniem pracodawców absolwenci są dobrze przygotowani w zakresie wiedzy ogólnej i ogólnozawodowej, dysponują dobrą znajomością języków obcych oraz posiadają umiejętność wykorzystywania narzędzi informatycznych. Brakuje im natomiast umiejętności: analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy pod presją, samodzielności;
* Uczelnie powinny zmodyfikować przede wszystkim metody kształcenia. Pracodawcy twierdzą, że zdecydowanie większy nacisk powinien być położony na rozwijanie tzw. kompetencji miękkich oraz na samodzielne studiowanie. Znacznie więcej powinno być prac pisemnych, projektów, prac zespołowych i case’ów. Wskazują także na konieczność poprawy jakości kształcenia poprzez zwiększenie wymogów egzaminacyjnych.

 

Badanie przeprowadzone zostało przez zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raport z diagnozy zamieszczony zostanie wkrótce na stronie www projektu. 


powrót