W grudniu dwa spotkania Komitetu Sterującego 2012-01-03
8 i 15 grudnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyły się spotkania Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Głównym tematem pierwszego było podsumowanie dotychczasowych wyników projektu. Przedstawiono zadania zrealizowane w ramach Działania 5 – Budowa scenariuszy. Były to m.in. panele Ekspertów i Top Ekspertów, badanie Delphi, opracowanie kilkunastu scenariuszy tematycznych oraz badania realizowane przez członków konsorcjum.


Wszystkie materiały oraz raporty z wykonanych ekspertyz zamieszczone są na stronie www projektu.


Najbliższe prace dotyczyć będą opracowania rekomendacji do zintegrowanych scenariuszy, czyli ostatecznych rezultatów projektu. – Zajmą się tym Eksperci i Top Eksperci projektu, którzy w styczniu 2012 roku spotkają się w ramach swoich paneli – powiedziała Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu. 


Przedstawiono także efekty działań związanych z medialną komunikacją wyników projektu.


Drugie spotkanie Komitetu Sterującego to prezentacja wyników dwóch badań: „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” oraz badania jakościowego oceniającego możliwość potencjalnego oddziaływania rezultatów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.


Główne wnioski z pierwszego badania zrealizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawiła prof. Krystyna Poznańska, kierownik badania – Naszym celem było przede wszystkim określenie innowacyjności przedsiębiorstw na Mazowszu oraz identyfikacja wzajemnych potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kierownictwa uczelni wyższych w zakresie m.in. transferu wiedzy i innowacji, form współpracy, itp.


Wyniki badania potwierdziły opinie wielu ekspertów projektu na temat niewystarczającej współpracy biznesu i uczelni. – Większość pracodawców negatywnie ocenia możliwość nawiązania współpracy z uczelniami. Biurokracja, skomplikowane i czasochłonne procedury oraz brak jednostek zajmujących się współpracą z otoczeniem gospodarczym to najczęściej wymieniane przez pracodawców mankamenty polskich uczelni wyższych  – powiedziała prof. Poznańska.


Drugie z prezentowanych badań dotyczyło oceny możliwości rozpowszechniania rezultatów projektu. Ekspertyza wykonana została na zamówienie kierownictwa projektu. Jej głównym celem było otrzymanie rekomendacji dotyczących wdrażania rezultatów „Akademickiego Mazowsza 2030”.- Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami poszczególnych grup Interesariuszy projektu. Opracowaliśmy wytyczne i propozycje działań, które mogą pomóc w zwiększeniu zainteresowania jego ostatecznymi wynikami – powiedział Jarosław Jędrych, przedstawiciel firmy Lubliner przeprowadzającej badanie.


Następne spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2012 roku.


powrót