„Nie chcemy żeby wyniki projektu trafiły na półkę” 2011-10-25
Rozmowa z Katarzyną Modrzejewską, koordynatorem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na Politechnice Warszawskiej.

Na jakim etapie jest projekt „Akademickie Mazowsze”?
Weszliśmy w zasadniczą fazę realizacji projektu. Cztery panele tematyczne: strategiczne kierunki kształcenia, model absolwenta, model uczelni i budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym, zakończyły już swoją pracę nad tworzeniem scenariuszy. Łącznie opracowały czternaście alternatywnych scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu do 2030 roku.

Scenariusze powstały według jakiś wytycznych? Na przykład pozytywna, negatywna i neutralna wizja rozwoju szkół wyższych?
Prof. Janina Jóźwiak, lider merytoryczna projektu, stworzyła zasady budowania scenariuszy (wraz z sugerowaną strukturą scenariusza). Każdy scenariusz powinien posiadać: tytuł, wstęp, streszczenie, opis tego, co może alternatywnie wydarzyć się w otoczeniu edukacji wyższej, opis konsekwencji tych wydarzeń dla edukacji wyższej, itp.

Jakie będę dalsze kroki w opracowywaniu finalnych scenariuszy?
Dalsze prace należą teraz do panelu Top Ekspertów, który zajmie się budową ostatecznych, zintegrowanych scenariuszy.

Jak będą przebiegały prace Top Ekspertów?
Dziewięciu ekspertów wybierze kwestie, które w opracowanych scenariuszach tematycznych wydają im się najistotniejsze. Przygotują także wytyczne do opracowania ostatecznych scenariuszy. Następnie trzech Top Ekspertów, pod kierownictwem prof. Jóźwiak, zajmie się ich szczegółowym opisem.

Kto to będzie?
Prof. Tomasz Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Włodzimierz Okrasa
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr Tomasz Perkowski
z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Ile scenariuszy powstanie?
Efektem ich prac i jednocześnie wynikiem całego projektu będą trzy alternatywne scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego w perspektywie GOW do 2030 roku. Oddzielnym zagadnieniem jest alternatywny scenariusz przygotowywany przez samych studentów działających w ramach Grupy Wsparcia projektu.

To znaczy, że studenci zaproponują swoją własną wizję rozwoju szkolnictwa wyższego?
Tak. Nie będzie to jednak czwarty, porównywalny do prac ekspertów scenariusz. Chcieliśmy po prostu wiedzieć, jak studenci widzą przyszłość szkolnictwa wyższego. Dlatego na podstawie wyników prac ekspertów, opracują swój własny scenariusz.

Wracając do głównych scenariuszy, kiedy poznamy wyniki projektu?
W lutym 2012 roku. W marcu 2012 opublikowany zostanie ostateczny raport przedstawiający wyniki projektu.

I co dalej? Komu będą potrzebne wyniki projektu?
Bezpośrednim interesariuszom projektu. Mogą je wykorzystać na przykład władze uczelni wyższych na Mazowszu (choć nie tylko), ale także władze administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele biznesu, itp. Dla uczelni będą one przydatne na przykład w tworzeniu własnych strategii rozwoju. Władze samorządowe mogą je uwzględnić w tworzeniu polityki rozwoju regionu i wykorzystać do prac związanych z aktualizacją dokumentów strategicznych. Przedstawiciele władz administracji rządowej będą mogli wykorzystać wyniki projektu do tworzenia listy preferowanych dziedzin kształcenia, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkolnictwa wyższego, itp.

W jaki sposób popularyzowane będą wyniki projektu wśród wymienionych grup? Zrealizowanych zostało już wiele projektów, z których raporty leżą gdzieś na półkach i nikt z nich nie korzysta?
Chcemy tego uniknąć. Z jednej strony poprzez aktywne działania promocyjne i medialną komunikację wyników projektu. Z drugiej strony, właśnie zaczynamy realizować badanie jakościowe, którego celem jest ocena możliwości wdrożenia zakładanych rezultatów projektu oraz ścieżek skutecznego dotarcia do grona interesariuszy. 

Co to za badanie, kogo obejmie?
Badaniem objęte zostaną poszczególne grupy interesariuszy projektu „Akademickie Mazowsze 2003”, czyli m.in. przedstawicieli władz wybranych mazowieckich uczelni, przedstawicieli władz samorządowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu miasta st. Warszawy, przedstawicieli administracji centralnej: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, itp. Wyniki badania wykorzystamy do zdefiniowania skutecznych ścieżek dotarcia do tych grup i sposobów komunikowania się z nimi. powrót