Znamy wyniki badania Delphi - eksperci zaopiniowali tezy dotyczące rozwoju szkolnictwa wyższego w najbliższych 20 latach 2011-09-13
12 tez i dwie rundy badania. Z czym zgodzili się eksperci Delphi, a co odrzucili? Niektóre tezy podzieliły badanych. Badani opiniowali tezy opracowane przez ekspertów i kierownictwo projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Były to następujące stwierdzenia:
Teza 1: Powiększająca się liczba osób starszych w Warszawie i na Mazowszu wymusi rozwój kierunków kształcenia związanych z usługami dla tej grupy mieszkańców (np. opiekę społeczną, e-usługi, psychologię itd.).

Teza 2: Rozwój zaawansowanych technologii doprowadzi do powstania nowych, ważnych dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) kierunków kształcenia w szkołach wyższych
w Warszawie i na Mazowszu.

Teza 3: Powstanie elitarna uczelnia skupiająca najwybitniejszych studentów, doktorantów
i naukowców finansowana na znacznie wyższym poziomie niż pozostałe uczelnie w regionie.

Teza 4: Poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (liczony w stosunku do PKB) osiągnie średnią krajów Unii Europejskiej.

Teza 5: Poprawa jakości kształcenia na niższych szczeblach edukacji będzie niezbędnym warunkiem wykształcenia grup zawodowych koniecznych dla zbudowania Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW): wybitnych naukowców oraz innowacyjnych przedsiębiorców.

Teza 6: Dostęp do nowych technologii będzie krytycznym czynnikiem pozwalającym
na wykształcenie twórców wiedzy i innowacji.

Teza 7: Na uczelniach wyższych nie zajdą żadne istotne zmiany.

Teza 8: W procesie rozwoju i modernizacji gospodarczej nastąpi podział uczelni na te
o międzynarodowym zasięgu oraz uczelnie kształcące na potrzeby regionu.

Teza 9: W Polsce zostanie opracowana i wdrożona spójna strategia rozwoju państwa oparta na priorytecie rozwoju cywilizacyjnego – nauki, edukacji, kultury.

Teza 10: Rząd i samorząd regionalny stworzą instrumenty pobudzające współpracę uczelni
z otoczeniem biznesowym.

Teza 11: W wyniku współpracy uczelni z biznesem powstanie oferta edukacyjna oparta na kwalifikacjach rynkowych i kształceniu praktycznym.

Teza 12: Menadżerski model zarządzania uczelnią stanie się powszechny.

W badaniu udział wzięli: przedstawiciele środowisk uczelni wyższych, studenci, przedsiębiorcy, pracownicy instytutów badawczych i instytutów PAN, przedstawiciele administracji centralnej, przedstawiciele administracji samorządowej, przedstawiciele innych środowisk.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.


załączniki: 
powrót