Spotkanie Komitetu Sterującego 2011-06-17
26 maja 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami dwóch badań zrealizowanych w ramach projektu: „Ekspertyza na temat powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” oraz „Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010 – 2030”.
- Celem ekspertyzy było przede wszystkim określenie stanu przygotowania absolwenta szkoły średniej do podjęcia studiów na uczelni wyższej Warszawy i Mazowsza. Badaliśmy m.in., jakie są oczekiwania szkół wyższych wobec szkół średnich, szkół średnich wobec szkół gimnazjalnych, itp. – powiedziała dr Krystyna Ewa Siellawa – Kolbowska.  - Ekspertyza objęła także oceną kanałów komunikacji, czy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami kształcenia jest prawidłowy, czy istnieją jakieś bariery w komunikacji. – dodała dr Siellawa – Kolbowska. 

To właśnie wyniki pokazujące komunikację pomiędzy poszczególnymi szczeblami kształcenia wzbudziły największe zainteresowanie. – Realnie rzecz ujmują żadnej specjalnej komunikacji nie ma. Wymiana informacji,  jeżeli w ogóle występuje, to podejrzewam, że w niemałej części odbywa się w sposób nieformalny. – powiedziała dr Barbara Post, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Pojawiły się także zapytania, na ile system edukacji sprzyja lub koordynuje przepływ informacji pomiędzy szkołami. – Polecam listę rozporządzeń, na przykład Ministerstwa Edukacji Narodowej. Można zobaczyć, jak wyglądają zapisy w tej kwestii. To czym one są wypełnione, a jakie są realia, to już zupełnie inna kwestia. – dodała dr Barbara Post.


Wyniki drugiego badania – „Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010 – 2030” przedstawiła prof. dr hab. Irena Kotowska, Szkoła Główna Handlowa. -  Zajmowaliśmy się wpływem zmiany demograficznej, czyli spadkiem liczby ludności na Mazowszu, na szkolnictwo wyższe. Uwzględniliśmy grupy wiekowe najważniejsze dla szkolnictwa wyższego, czyli grupy 19–24 oraz 25–29. – Z naszych analiz wynika, że już rok 2024 to spadek liczby studentów o ok. 30%. Uczelnie wyższe będą zatem musiały przygotować rozwiązania, które pozwolą zminimalizować skutki niżu demograficznego. – powiedziała prof. dr hab. Irena Kotowska. 

 
Uczestnicy dyskutowali nad możliwymi scenariuszami zachowań uczelni wyższych oraz działaniami, które powinny podjąć, żeby zminimalizować negatywne skutki niżu demograficznego. – Uczelnie wyższe powinny zacząć myśleć o wykorzystaniu swojego potencjału edukacyjnego poprzez przygotowanie oferty kształcenia dla osób w wieku powyżej 30 lat. To właśnie tych ludzi należy przyciągnąć przede wszystkim na studia w trybie niestacjonarnym lub organizując inne formy kształcenia w tym trybie. – dodała prof. Kotowska.
Badania zrealizowały dwa zespoły badawcze. Ekspertyza przygotowana została przez przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod przewodnictwem dr Krystyny Ewy Siellawy – Kolbowskiej. Prognozę demograficzną opracowali pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ireny Kotowskiej.


powrót