„Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” - 4P Reasearch Mix 2011-06-07
Projekt „Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” zrealizowany został przez 4P Reasearch Mix w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

 Projekt „Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” zrealizowany został przez 4P Reasearch Mix w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.


Celem projektu było dostarczenie publicznym służbom zatrudnienia kompleksowych analiz umożliwiających zwiększenie efektywności mechanizmów niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy województwa mazowieckiego.
W ramach projektu „Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” przeprowadzona została analiza poziomu niedopasowań strukturalnych na regionalnym rynku pracy. Podstawowym źródłem danych był kompleksowy program badań ankietowych zrealizowanych na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku produkcyjnym (18-59 lat dla kobiet oraz 18-64 lata dla mężczyzn). Zebranie danych pierwotnych stanowiło punkt wyjścia dla analiz statystycznych i ekonometrycznych. W oparciu o przeprowadzone badania wypracowane zostały rekomendacje dla publicznych służb zatrudnienia obejmujące pakiet możliwych do wdrożenia działań i skutecznych narzędzi w zakresie oddziaływania na rynek pracy.


Prognozy kluczowych dla rynku pracy w województwie mazowieckim charakterystyk zostały wykonane przy wykorzystaniu technik modelowania i prognozowania szeregów czasowych, m.in. VAR, VEqCM, ARIMA, ARIMAX. W celu określenia przyszłych tendencji na lokalnym rynku pracy wykorzystywana została ponadto metoda długookresowego prognozowania na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych.
Przygotowane prognozy i analizy zachowują wielowymiarową spójność i mogą być wykorzystywane zarówno do wiarygodnego planowania rozwoju województwa, jak i do planowania skali niezbędnych działań kierunkujących, zaradczych oraz korygujących na rynku pracy na Mazowszu. Prognozy mają charakter bazowy, co oznacza, że zakładają wydłużenie w czasie istniejących tendencji panujących na rynku pracy. Bazowy typ prognoz oznacza, m.in. że wartości zmiennych nie uwzględniają nadzwyczajnych, dotychczas nie podejmowanych, działań ukierunkowanych na kształtowanie sytuacji demograficznej. W szczególności, nie obejmują one skutków działań proponowanych w ramach komplementarnych rekomendacji opracowywanych w niniejszym projekcie badawczym. Takie podejście podyktowane jest niedostępnością informacji dotyczących zestawu działań wybranych przez decydentów z rekomendowanego pakietu możliwych narzędzi, jak również trudnością odpowiednio wiarygodnego, spełniającego standardy naukowe oszacowania ilościowych skutków poszczególnych rozwiązań oraz interakcji między tymi rozwiązaniami.

Rezultaty projektu są bardzo istotne dla prac Paneli w projekcie "Foresight".


powrót