Spotkania ekspertów czterech paneli tematycznych 2011-05-11
W dniach od 12 do 20 kwietnia 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyły się kolejne spotkania ekspertów paneli tematycznych.

Głównym zadaniem uczestników spotkań było przygotowanie tez do badania Delphi. Każdy panel opracował kilka tez dotyczących rozwoju mazowieckiego szkolnictwa wyższego w perspektywie 2030 roku. Tezy dotyczą obszarów tematycznych właściwych dla danego panelu – „Model absolwenta”, „Model uczelni”, „Strategiczne kierunki kształcenia” oraz „Budowa powiązań uczelni z otoczeniem gospodarczym”.  
- Zadaniem tej tury paneli eksperckich było opracowanie kilku tez przedstawiających rozwój najbardziej prawdopodobnych wydarzeń dla warszawskich i mazowieckich uczelni wyższych
w ciągu najbliższych 20 lat. – powiedziała prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu.
Kierownictwo projektu wybierze ostatecznie 12 tez do badania Delphi. Do każdej tezy w kwestionariuszu ankiety dołączone zostaną pytania szczegółowe. Łącznie ankieta zawierać będzie 60 pytań. 
- W ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” zapytamy się interesariuszy projektu o najbardziej prawdopodobne prognozy rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu. Respondentami badania będą przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych, samorządowych, administracji publicznej oraz studenci . – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu.
Spotkania ekspertów paneli tematycznych odbyły się w następującej kolejności: 12 kwietnia – panel „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”, 15 kwietnia – panel „Model absolwenta”, 18 kwietnia – panel „Strategiczne kierunki kształcenia”, 20 kwietnia – panel „Model uczelni”.


powrót