Z A P R O S Z E N I E do grona Ekspertów Delphi Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” 2011-04-27
W imieniu konsorcjum realizującego projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” zapraszam[y] [Panią/Pana], do udziału w badaniu w roli Eksperta. Celem badania jest wypracowanie możliwych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu w perspektywie najbliższych 20 lat.

W imieniu konsorcjum realizującego projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”  zapraszam[y] [Panią/Pana], do udziału w  badaniu w roli Eksperta. Celem badania jest wypracowanie możliwych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu w perspektywie najbliższych 20 lat.

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum uczelni Politechnika Warszawska (Lider Projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego przy współudziale przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i osób publicznych.

 

Badanie zostanie przeprowadzone prestiżową metodą Delphi. Jest to rodzaj badania eksperckiego, gdzie sądy Ekspertów traktuje się jako uprawniony i użyteczny wkład w formułowanie prognoz na temat przyszłości i rozwiązywanie złożonych problemów w sytuacji niepewności.

 

Do grona Ekspertów  Delphi „Akademickie Mazowsza 2030” zostały zaproszone osoby posiadające poziom wiedzy i doświadczenia umożliwiający ocenę postawionych pytań z zakresu rozwoju szkolnictwa wyższego, reprezentujące następujące grupy:

 

  • przedstawiciele środowiska wyższych uczelni
  • studenci
  • przedsiębiorcy
  • pracownicy instytutów badawczych  i instytutów  PAN
  • przedstawiciele administracji centralnej
  • przedstawiciele administracji samorządowe
  • przedstawiciele innych środowisk

 

 

 

[Pani/Pana]opinia na temat postawionych tez stanowić będzie istotny wkład w formułowanie możliwych scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu do 2030r, pozwoli także określić strategiczne dziedziny kształcenia na potrzeby Gospodarki Opartej na Wiedzy.

 

Jako Ekspert projektu otrzyma [Pani/Pan] dostęp do licznych materiałów związanych z badaniem. Wyniki projektu będą prezentowane na bieżąco w mediach stołecznych, regionalnych oraz ogólnopolskich.

 

Udział w projekcie polega na dwukrotnym opiniowaniu tez przedstawionych w formie ankiety on-line i wskazaniu najlepszych, według Państwa, dróg rozwiązań. Ankieta zawiera ok. 60 pytań.

 

Badanie realizowane będzie w terminach:

27.04 – 06.05.2011 – badanie pilotażowe

16-30.05.2011 – I runda badania

14-28.06 – II  runda badania

 

 

Formuła badania uwzględnia imienne przedstawienie Ekspertów biorących udział w badaniu. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie Zgody Eksperta DELPHI na przetwarzanie danych osobowych dla celów projektu.  Wypełniony elektronicznie druk przekazany w załączeniu (tekst zgody także pod treścią maila)prosimy odesłać na adres e-mail: akademickiemazowsze2030@badaniaopinii.com.pl (w formie załącznika lub jako treść maila) lub wypełniony ręcznie pocztą na adres: Instytut Homo Homini Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 36 lok. 5, 00-116 Warszawa.

 

Nazwiska wszystkich osób biorących udział w badaniu w roli Eksperta Delphi, zostaną zamieszczone na portalu internetowym projektu Akademickie Mazowsze 2030 www.akademickiemazowsze2030.pl.

Każdy Ekspert otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w badaniu Delphi  Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD PRZYSZŁOŚCIĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WARSZAWIE I MAZOWSZU!

 

 

                                                                                              

Z wyrazami szacunku,

 

 

prof. dr hab. Janina Jóźwiak  

Lider Merytoryczna Projektu     „Akademickie Mazowsze2030”                                                                              

Mariusz Wielec

Kierownik Projektu „Akademickie Mazowsze 2030”                                                           

 


załączniki: 
powrót