Rozszerzenie badań realizowanych w Projekcie 2011-01-27
Konsorcjum realizujące Projekt rozszerzy zakres prac o nowe badania w celu zwiększenie bazy wiedzy wykorzystywanej następnie na etapie tworzenia scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego na Mazowszu.

Wszystkie zadania zostaną zrealizowane przez uczelnie biorące udział w Projekcie. „Jesteśmy przekonani, że rezultaty badań będą wartościowe nie tylko dla uczestników Projektu, ale dla wszystkich grup zainteresowanych edukacją i jej przyszłością” mówi Kierownik Projektu Kanclerz ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej Mariusz Wielec. Efekty badań będą publikowane sukcesywnie i dostępne na portalu projektu www.akademickiemazowsze2030.pl

 

Aby określić stan przygotowania absolwenta  szkoły średniej do podjęcia studiów  na uczelni wyższej wykonane zostaną  badania desk research zakończone „Ekspertyzą nt powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym na Mazowszu”. Otrzymane informacje dotyczyć będą m.in.: oczekiwań szkół wyższych wobec szkół niższego szczebla w zakresie przygotowywania przyszłych  studentów,  stopnia realizacji tych oczekiwań przez szkoły średnie; komunikacji między szkołami poszczególnych stopni  kształcenia. Podczas prac analizie poddany zostanie m.in.obecny model absolwenta szkoły średniej,  w celu stworzenia  przyszłego modelu / profilu  ucznia podejmującego studia wyższe, z uwzględnieniem różnic np. studiowania na kierunkach  technicznych, społecznych, humanistycznych i biologicznych. Ekspertyzę wykona Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. (termin realizacji kwiecień 2011).

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wykona „Prognozę demograficzną młodzieży akademickiej Warszawy i Mazowsza” - ekspertyzę dotyczącą zapotrzebowania na określone formy kształcenia na poziomie wyższym w Warszawie i na Mazowszu, w perspektywie 2030 roku.  W efekcie przeprowadzonych prac powstaną wariantowe prognozy liczby i struktury studentów (i absolwentów) regionu. Zakładany termin ukończenia prac – kwiecień 2011.

 

Ponadto powstaną trzy opracowania związane bezpośrednio z mazowieckim rynkiem pracy.

 

SGH odpowiedzialna  będzie również za realizacje badania pn.: „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy” (termin zakończenia prac luty 2012). W celu  pozyskania opinii liderów związków pracodawców na temat dotychczasowej  i określenia sposobów przyszłej współpracy  pomiędzy branżowymi grupami przedsiębiorców a uczelniami wyższymi Warszawy i Mazowsza Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  przeprowadzi: „Diagnozę dot. współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą”. Badanie zostanie zrealizowane w ramach działania 5, i zakończy się październiku 2011.

 

Ostatnim badaniem, wykonywanym w ramach rozszerzonego zakresu Projektu, będzie  analiza SWOT  dla kluczowych czynników scenariuszy zintegrowanych.  Podczas prac uwzględnione zostaną meta-czynniki tj. rozwój regionalny, umiędzynarodowienie edukacji wyższej umożliwiające zdefiniowanie zintegrowanych scenariuszy zmian w edukacji wyższej w regionie.  Za wykonanie analizy SWOT i PEST odpowiedzialna będzie Akademię Leona Koźmińskiego. Zadanie zostanie zrealizowane do marca 2012.

 

 

 


powrót