Powstaje raport z analiz SWOT i PEST zrealizowanych w ramach Działania 3 2011-01-12
Do 31 stycznia 2011 zakończą się prace realizowane w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Obecnie eksperci Akademii Leona Koźmińskiego opracowują raport podsumowujący efekty prac paneli eksperckich.

Działanie 3 obejmowało prace paneli ekspertów i top-ekspertów. Uczestnicy poszczególnych spotkań przeprowadzili analizę SWOT i PEST zawierającą wybór kluczowych czynników wpływających na rozwój szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza w pespektywie najbliższych 20 lat. 

- Obecnie eksperci Akademii Leona Koźmińskiego przygotowują raport z analiz SWOT i PEST. Z końcem stycznia rozpoczniemy prace nad sformułowaniem priorytetowych zagadnień i hipotez dotyczących przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu. – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. 

W ramach Działania zorganizowano dwa spotkania 4 tematycznych paneli ekspertów (tj. „Strategiczne kierunki kształcenia”, „Model absolwenta”, „Model uczelni”, „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”) oraz jedno spotkanie paneli top-ekspertów.powrót