X posiedzenie Komitetu Sterującego 2010-12-21
14 grudnia 2010 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się X posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Podczas spotkania podsumowano działania merytoryczne zrealizowane w ramach projektu w 2010 roku oraz omówiono propozycje dodatkowych badań.

 

 – Kończymy właśnie prace w ramach Działania 3. Przygotowujemy raport z analiz SWOT i PEST przedstawiający kluczowe czynniki ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne, które mają obecnie i mogą mieć w przyszłości wpływ na funkcjonowanie uczelni wyższych. – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. 

 

Raport z prac panelu top-ekspertów powstanie w pierwszej połowie stycznia 2011. Jego wyniki zostaną szczegółowo omówione podczas następnego posiedzenia Komitetu Sterującego. 

 

Spotkanie poprowadzili: Mariusz Wielec, kierownik projektu, z-ca Kanclerza ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz Piotr Kubica, przewodniczący Komitetu Sterującego, Politechnika Warszawska.  

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego: prof. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Marek Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Witold Kosiński, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, prof. Jan Łabętowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dr Ewa Bieńkowska – Mochtak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Michał Olszewski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urząd Miasta st. Warszawy, Lubomiła Aksamit, koordynator projektu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu Politechnika Warszawska, Daria Kubiak, koordynator projektu, Akademia Leona Koźmińskiego.    

 

Wstępny termin następnego posiedzenia Komitetu Sterującego ustalono na 26 stycznia 2011 roku. 

 

 

 

Komitet Sterujący to organ kolegialny, podejmujący kluczowe decyzje dotyczące realizacji Projektu. Komitet odpowiada za jakość osiąganych rezultatów, wspiera merytoryczne realizację Projektu, jest upoważniony do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczący realizacji Projektu. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: Przewodniczący - przedstawiciel Lidera Projektu (PW); członkowie: koordynatorzy Projektu z uczelni (konsorcjantów),  eksperci  reprezentujący uczelnie (konsorcjantów) oraz eksperci reprezentujący organy administracji publicznej, przedsiębiorców i organizacje otoczenia biznesu.

 

 


powrót