Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 4 – Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym 2010-12-02
15 listopada 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego spotkali się eksperci Panelu nr 4 - w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” - grupa ta zajmuje się określeniem perspektyw w dziedzinie powiązań uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym.

 

Eksperci w czasie spotkania wyrażali opinie, co powinno wydarzyć się w zakresie współpracy uczelni akademickich Warszawy i Mazowsza z ich otoczeniem w perspektywie najbliższych dwudziestu lat. Korzystając z wcześniej wypracowanych parametrów opisu tego obszaru tematycznego,  powstały modele dotyczące przyszłości, których wdrożenie jest realne i mogłoby dać pożądane rezultaty w kontekście założeń funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy - w perspektywie do 2030 roku. 

 

Podział pracy w grupie ekspertów oparty był na zespołach pracujących nad poszczególnymi modelami. W każdym z zaproponowanych modeli zmiany są stymulowane przez inny układ  sił (wewnętrznych  i zewnętrznych w stosunku do uczelni).

 

Dyskusje obejmowały również analizy sytuacji, które mogą sprzyjać lub utrudniać osiągnięcie założeń w każdym z wypracowanych modeli. – Dziś, współpraca pomiędzy nauką a sektorem gospodarczym jest bardzo słaba. Gospodarka Oparta na Wiedzy wymaga wypracowania nowych standardów i nowego miejsca szkolnictwa wyższego w systemie gospodarczym Polski. – powiedziała Anna Kozińska, lider panelu.  

 

Uczestnicy panelu rozważali różne formy współpracy uczelni wyższych z otoczeniem zewnętrznym. Rozpatrywali wzajemne stymulowanie uczelni, biznesu regionalnego i organizacji samorządowych. Analizowane przez nich czynniki zmian, w perspektywie roku 2030, dotyczyły m.in. polityki władz, uwarunkowań rynkowych, możliwości stworzenia nowego systemu motywacji dla pracowników akademickich, standardów europejskiej edukacji wyższej  a także  sfery wartości i postaw społecznych. 

 

W spotkaniu uczestniczyli eksperci: Anna Kozińska - praktyk, lider panelu, dr Krzysztof Piech, moderator panelu, Szkoła Główna Handlowa, Krzysztof Mieszkowski, sekretarz panelu, Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr inż. Krzysztof Dziedzic, Politechnika Warszawska, dr Mieczysław Grudziński, Akademia Leona Koźmińskiego, dr Leszek Karski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tomasz Pactwa, z-ca dyrektora Biura Funduszy Europejskich, Urząd Miasta st. Warszawy, Prof. Maria Ewa Rembiałkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Prof. Paweł Ruszkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Zbigniew Strzelecki, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. 

 

Pracom panelu przysłuchiwali się: Mariusz Wielec, kierownik projektu oraz koordynatorzy projektu „Akademickie Mazowsze 2030” reprezentujący poszczególne szkoły wyższe zaangażowane w projekt. 

 

 

 

 

Panele ekspertów organizowane są w ramach Działania III projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Ich celem jest identyfikacja za pomocą analizy SWOT i PEST najważniejszych czynników gospodarczych, społecznych, itp. definiujących ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza oraz identyfikacja kluczowych czynników rozwoju tegoż szkolnictwa. Efekty prac paneli eksperckich pozwolą na dalszą budowę zintegrowanych scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. 


 


powrót