Powstaje Grupa Wsparcia projektu "Akademickie Mazowsze 2030" 2010-11-30
Grupa Wsparcia to zespół młodych ludzi, pracowników naukowych, asystentów i doktorantów uczelni mazowieckich, który powstanie z inicjatywy członków Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Zespół ten będzie pełnić funkcję popularyzacyjną zarówno wyników projektu, jak i ogólnej idei foresight.

Grupa Wsparcia rozpocznie swoją pracę w styczniu 2011 roku. Celem jej działań będzie nie tylko zaangażowanie studentów i młodych naukowców w projekt, ale także ustanowienie sieci współpracy pomiędzy członkami grupy z różnych uczelni, którzy w przyszłości mogą wspólnie realizować podobne projekty.

Członkowie Grupy zostaną wybrani w ramach akcji rekrutacyjnej, która zostanie przeprowadzona w grudniu b.r. na terenie uczelni biorących udział w projekcie. Koordynacją oraz merytorycznym wsparciem działań GW zajmować się będzie wyznaczony Promotor Grupy Wsparcia.

Jednym z zadań członków GW będzie obserwacja i analiza prac badawczych prowadzonych
w ramach projektu oraz udział w prezentacjach seminaryjnych i konferencyjnych. Ponadto dla członków GW ogłoszony zostanie konkurs na najlepszą pracę pisemną z zakresu projektu
i idei foresight. Dodatkowo uczestnicy najbardziej zaangażowani w prace „Akademickiego Mazowsza 2030” będę mieli możliwość przedstawienia alternatywnego scenariusza zmian modelu funkcjonowania uczelni i kształcenia dla Gospodarki Opartej na Wiedzy w perspektywie 2030 roku.

Zarówno raport z prac Grupy Wsparcia, jak i powstałe prace konkursowe stanowić będą dodatkowe wskaźniki rezultatu projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, a liczba zaangażowanych studentów, młodych pracowników może zwiększyć zaangażowanie Interesariuszy w proces tworzenia scenariuszy.


powrót